Daddy Lumba 111 666 Lyrics

Baby, baby
Baby, baby
Baby, baby
Baby, baby
Baby, baby
Baby, baby

Ɛnframa yi bɔ ɛnnɛ anadwo yi
Ɛde esum de ɔdɔ bɛba
Ɛde awɔ bɛba menkoa mekɔ daa
Meda ɛnna o, eh
Ɔdɔ mmefum memu anadwo yi
Na ɔmmɛhyɛ ɔdɔ nkɔmɔ ase
Maben sɛ ogya ogya nsrama
Meda ɛnna o, eh
Ɛsisi meso o eh

Sɛdeɛ ɛyɛ a woyɛ no ara
Mekaekae mekaekae
Sɛdeɛ ɛyɛ a wokɔ no ara

O ɛsisi me so o
Sɛdeɛ woyɛ no ara
Sisi me so oo baby
Sɛdeɛ ɛyɛ a wokɔ no ara (sɛdeɛ ɛyɛ a wokɔ no ara)

Meyɛ wode oo sɛ wobɛhia me a
Maben sɛ ogya
Awɔ berɛ yi mu twɛn wo o

Meyɛ wo de o sɛ wobɛhia me nko ara de a
Metae hɔ sɛ Takyi
Dɛ hɔ retwɛn wo o

Number 111666
Call the number 111666
Sɛ ɔdɔ wɔ mu a sɛ ɔdɔ wɔ mu a
Sɛ ɔdɔ yɛwu a number 111666
111666
Sɛ ɔdɔ wɔ mu a sɛ ɔdɔ wɔ mu a

Sɛ ɔdɔ yɛwu aa deɛ
Matɔ ɔdɔ mpa twɛn wo o me dɔ eh
Sɛ ɛyɛ ɔdɔ ho asɛm nko ara de a
Mewɔ aso ma wo o
Ɔdɔ ho adeɛ nko ara de a
Mewɔ mmerɛ ma wo o
Sɛ ɔdɔ ho adwuma nko ara de a
Mayɛ ma twɛn wo o
Sɛ yɛreka ɔdɔ paa de a
Mewɔ ɔdɔ ma wo o

Ama nabu meso o baby
Tanta tanananam tanam
Ɔdɔ ɛbɔ meho bi o baby
Tanta tanananam tanam
Ɛsisi meso o baby

Sɛdeɛ ɛyɛ a woyɛ no ara baby
Mekaekae mekaekae
Sɛdeɛ ɛyɛ a wokɔ no ara
Ɛbɔ me dam o baby

Sɛdeɛ ɛyɛ a woyɛ no ara
Sɛ ɛyɛ nasɛ mekaekae mekaekae
Sɛdeɛ ɛyɛa wokɔ no naa

111666
Call the number 111666
111666 that’s my number
111666
111666
111666 so baby camon call me now
111666

Ɛsisi me so o
Na sɛ ɔko no mu yɛ den a
Na sɛ osum duru wo a
Fa no sɛ ɔdɔ ntira oh oh mafe ɔdɔ o
Sɛ ɔdɔ bɛduru a
Mabɔ gya nsrama te ho retwɛn wo o
Mede champaign retwɛn wo o
Mede tɛkyrɛma twɛn wo o ɔdɔ eh
Meyɛ wo dea o sɛ wobɛhia me a
Maben sɛ ogya awɔ berɛ yi mu twɛn wo o-o-o-o

Number 111666
Call the number 111666
Sɛ ɔdɔ wɔ mu a, sɛ ɔdɔ wɔ mu a
111666
111666
111666

Ɛsisi me so o 111666, ɛsisi me so oo
Sɛdeɛ ɛyɛ a wo yɛ no ara 111666
Sɛdeɛ ɛyɛ wokɔ no o 111666
Sɛdeɛ ɛyɛ a wo yɛ no ara 111666
Sɛdeɛ ɛyɛ a wokɔ no o 111666

Daddy Lumba 111 666 Lyrics

SUBMIT LYRICS OR CORECTIONS HERE

DOWNLOAD SONG MP3 HERE

1 Comment

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *